లింగాష్టకం వింటే అష్టఐశ్వర్యాలు కలిగి మహాశివుడు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటాడు || SkyLight Devotional

లింగాష్టకం వింటే అష్టఐశ్వర్యాలు కలిగి మహాశివుడు ఎల్లప్పుడూ తోడుగా ఉంటాడు   Brahma Muraari Surarchita Lingam Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam Janmaja Dhukha Vinaasaha

Read more